Stiri si noutati Fiscal-Contabile si H.R.
De asemenea, ne poti urmari si pe retelele de socializare!
  • Home
  • Blog
  • Drepturile de proprietate intelectuală: clarificări noi privind obligaţiile fiscale

Drepturile de proprietate intelectuală: clarificări noi privind obligaţiile fiscale

Precizările se regăsesc în modificările şi completările la Normele de aplicare a Codului fiscal, propuse sub forma unei hotărâri de Guvern promovată recent de MFP.

Impozitul pe venit

Dispoziţiile din Codul fiscal, astfel cum sunt în vigoare din 23 martie 2018, prin modificările aduse de OUG nr. 18/2018, prevăd că veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

Impozitul pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală se stabilesc diferit, în funcţie de sursa plăţii, respectiv încadrarea fiscală a plătitorului.

Precizări modificate în Normele de aplicare a Codului fiscalPrin proiectul de HG amintit, se precizează că veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: invenții, know-how, mărci înregistrate, francize și altele asemenea, recunoscute și protejate prin înscrisuri ale instituțiilor specializate, precum și a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor.

Sunt incluse în categoria drepturilor de proprietate intelectuală și drepturile care fac obiectul unor contracte de cesiune, închiriere, colaborare, cercetare, licență, franciză și altele asemenea, precum și cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acordă, cum ar fi: remunerație directă, remunerație secundară, onorariu, redevență și altele asemenea. De asemenea, sunt considerate venituri din drepturi de proprietate intelectuală și veniturile din cesiuni pentru care reglementările în materie stabilesc prezumția de cesiune a drepturilor în lipsa unei prevederi contrare în contract.

Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală pentru care se aplică reţinerea la sursă. Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul datorat de contribuabili. Impozitul datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net. Reţinerea impozitului se efectuează din veniturile plătite în baza contractului încheiat în formă scrisă între plătitorul de venit şi beneficiarul venitului, contribuabil potrivit titlului IV din Codul fiscal.

Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cărora le revine obligaţia calculării şi reţinerii impozitului, sunt, după caz:

a) utilizatorii de opere, invenţii, know-how şi altele asemenea, în situaţia în care titularii de drepturi îşi exercită drepturile de proprietate intelectuală în mod personal, iar relaţia contractuală dintre titularul de drepturi de proprietate intelectuală şi utilizatorul respectiv este directă;

b) organismele de gestiune colectivă sau alte entităţi, care, conform dispoziţiilor legale, au atribuţii de gestiune a drepturilor de proprietate intelectuală, a căror gestiune le este încredinţată de către titulari. În această situaţie se încadrează şi producătorii şi agenţii mandataţi de titularii de drepturi, prin intermediul cărora se colectează şi se repartizează drepturile respective.

Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală cuprinde atât sumele încasate în cursul anului, cât și echivalentul în lei al veniturilor în natură. Evaluarea veniturilor în natură se face la preţul pieţei sau la preţul stabilit prin expertiză tehnică, la locul şi la data primirii acestora.

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuală se determină de către plătitorii de venituri prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut. În cheltuielile forfetare se includ, printre altele: contribuțiile sociale datorate, comisioanele, sume care revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de venituri drept plată a servicilor prestate pentru gestiunea drepturilor de către aceștia din urmă către titularii de drepturi.

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuală se determină ca diferenţă între venitul brut şi comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor către titularii de drepturi, în următoarele situaţii:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune;

b) venituri din exercitarea dreptului de suită;

c) venituri reprezentând remuneraţia compensatorie pentru copia privată.

În situaţia în care sumele reprezentând venituri din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală se colectează prin mai multe organisme de gestiune colectivă sau prin alte entităţi asemănătoare, obligaţia calculării şi reţinerii impozitului  revine organismului sau entităţii care efectuează plata către titularul de drepturi de proprietate intelectuală. 

Plătitorii de TVA pentru drepturile de proprietate intelectuală

Noțiunea de persoană plătitoare de TVA este definită la art. 269 alin. (1) din Codul fiscal. În prezent,  normele metodologice de aplicare cuprind unele clarificări, fără însă a exista prevederi cu privire la organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

Astfel, articolul amintit din Codul fiscal prevede că este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități, din domeniul extractiv, agricol și, precum şi din activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obținerii de venituri cu caracter de continuitate.

Din punct de vedere al TVA, pentru colectarea remunerațiilor datorate pentru drepturile de autor și drepturile conexe, organismul de gestiune colectivă primește și prestează un serviciu în sfera TVA care constă în colectarea și repartizarea dreptului la remunerațiile a căror gestiune îi este încredințată, întrucât acționează în nume propriu.

Se introduc, astfel, în Norme precizări din care rezultă că organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe sunt persoane impozabile din perspectiva TVA.

 Ca urmare a necesității respectării jurisprudenței europene în ceea ce privește regimul TVA aferent colectării remunerației compensatorii pentru copia privată, se clarifică regulile aplicabile, atât pe relația titularii de drepturi de autor – organism de gestiune colectivă, cât și pe relația  organism de gestiune colectivă – utilizator de drepturi de autori, în sensul că această remunerație nu reprezintă contrapartida unei prestări de servicii în sfera TVA. De asemenea, având în vedere principalele situații ce se pot întâlni în practică,  în ceea ce privește comisionul pe care organismul de gestiune colectivă îl încasează de la titularii de drepturi, se clarifică că acesta reprezintă contravaloarea unui serviciu taxabil efectuat în beneficiul titularilor de drepturi.

Citeste mai mult...